Aanmelding voor de brugklas in Zuid-Kennemerland

Jij hebt een Brugboek van je basisschool gekregen om je te informeren over de scholen voor voortgezet onderwijs (vo) in de regio Zuid-Kennemerland. Jouw aanmelding en inschrijving voor de brugklas gaat volgens de afspraken tussen deze scholen in het Convenant schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs in Haarlem.

De afspraken gelden voor het hele aanmeldingsgebied en gaan over:
- hoe je je aanmeldt;
- wanneer je je kunt aanmelden;
- waarom loting nodig kan zijn.

Digitaal aanmelden Voortgezet Onderwijs in regio Zuid-Kennemerland
Voor de vo-scholen die de Toelatingsprocedure PO-VO ZK 22-23.pdf gebruiken moet je een top 7 van verschillende scholen invullen als je een schooladvies hebt voor vwo, havo of vmbo-t (mavo). Nieuw is dat aanmelding voor jouw overstap naar het voortgezet onderwijs digitaal gaat. Je ouders/verzorgers krijgen daarover alle informatie van  jouw basisschool. 

Helpdesk digitaal aanmelden
Voor ouders/verzorgers met vragen over digitaal aanmelden is er een helpdesk in de periode van 13 februari t/m 9 maart 2023.

  • Dagelijks bereikbaar (ma t/m vrij), óók tijdens de voorjaarsvakantie, vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur. 
  • contact via e-mail: helpdesk@de-overstap.nl en telefoon: 06 - 10 42 10 86.

Inlog Ouderportaal De Overstap

Download het document over digitaal aanmelden via de Overstap (PDF 135 Kb)

Download de lijst met voorkeursscholen per definitief advies 2023 (PDF 590 Kb)

Bekijk de instructiefilm 'Digitaal aanmelden' op YouTube

Aanmeldperiode
• De aanmeldperiode Zuid-Kennemerland voor het voortgezet onderwijs schooljaar 2023-2024 is van 20 februari tot en met 9 maart 2023.
• De vaste aanmelddata voor het voortgezet onderwijs in Velsen zijn:

  • Woensdag 8 maart 2023, 14.00 - 17.00 u.
  • Donderdag 9 maart 2023, 16.00 - 18.00 u.
  • Maandag 13 maart 2023, 19.00 - 21.00 u.

De vo-scholen in Velsen hebben daarnaast nog schoolspecifieke mogelijkheden, persoonlijke aanmelding, keuze voor tijdsloten of extra aanmelddata. Zie hiervoor de website van de betreffende vo-school in Velsen

Kies uit een stroom
Als je je aanmeldt voor mavo, havo of vwo kun je op sommige scholen kiezen uit verschillende stromen. Voor jezelf, maar ook voor de loting, is het belangrijk aan te geven of je voor een bepaalde stroming kiest, of dat het je niet uitmaakt.

Die stromen zijn:

  • Gymnasium = vwo met Latijn en Grieks. Het Stedelijk Gymnasium Haarlem heeft alleen gymnasium. Het Coornhert Lyceum, ECL, Kennemer Lyceum, Mendelcollege en Lyceum Sancta Maria hebben gymnasium en atheneum.
  • TTO = tweetalig onderwijs. Dit kan op het Mendelcollege (bij havo en vwo) en op Het Schoter (bij mavo, havo en vwo)
  • VIA = aparte onderwijsstroom voor atheneum op het Hageveld College. 

Waarom die top 7 bij aanmelden?
Er kunnen te veel kinderen naar dezelfde school willen, dat noemen we ‘overaanmelding’. Bij overaanmelding moet er worden geloot. Als je dan minder dan zeven scholen hebt ingevuld en je wordt uitgeloot, heb je minder kans dat je volgend jaar naar een van jouw voorkeursscholen kunt. Vul daarom zeven scholen bij je aanmelding, dan heb je de meeste kans dat je op een school terechtkomt van jouw voorkeur.

Uitsluitend aanmelden in de regio
Leerlingen die zich aanmelden voor een vo-school die deelneemt aan dit Brugboek, mogen dat niet ook doen buiten de regio. Deze regel is ingesteld om een eerlijke plaatsingsprocedure te kunnen garanderen. Indien na plaatsing blijkt dat een leerling ook op een school buiten de regio is geplaatst, heeft de vo-school die deelneemt aan dit Brugboek het recht om de plaatsing van de leerling ongeldig te verklaren en daarmee te annuleren. 

Aanmelden voor pro en vmbo
Ga je naar een praktijkschool of vmbo-basis, vmbo-kader of vmbo-gemengde leerweg? Vul dan twee verschillende scholen in.

Aanmelden in de regio Velsen
Meld je je aan bij een van de vo-scholen in Velsen dan geldt de toelatingsprocedure Velsen 2023 2024.pdf en het bijbehorende aanmeldformulier. Deze documenten zijn beschikbaar bij de basisscholen in Velsen en te downloaden op de website van de vo-scholen in Velsen.

Voor de vo-scholen in Velsen geldt dat er voldoende plaats is en er dus geen sprake is van loting. Het is dan ook niet nodig om een top 7 aan te geven.

Bij je persoonlijke aanmelding in Velsen graag het ingevulde Aanmeldformulier brugklas 2023-2024 vo-Velsen meenemen.

Aanmelden voor onderwijs met (intensieve) ondersteuning
Heb je intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat samen met jou en je ouder(s) verzorger(s) bespreken met de vo-school waar jij naar toe kan. Dat geldt ook voor leerlingen met leerwegondersteuning (lwoo) en voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan.

De bovenstaande aanmelddagen en regeling voor de loting hieronder gelden dan dus niet. Je aanmelding voor je voorkeursschool met extra ondersteuning moet gebeuren via een mdo-overdracht tussen (volgt). Het kan zijn dat er geen plaats is op de school waar je naartoe wilt, dan zal je een andere school moeten kiezen. In ieder geval moet je vóór (volgt) geplaatst zijn.

Loting bij overaanmelding
Als er meer leerlingen naar jouw nieuwe school willen dan er plaatsen zijn, kan loting nodig zijn.

Bij de loting gelden de voorrangsregels die vo-scholen kunnen hanteren.
• Bij overaanmelding van leerlingen die voldoen aan een of meer voorrangsregels loot de school onder deze leerlingen. Alle andere aangemelde leerlingen worden direct afgewezen.
• Bij voldoende plaats voor alle leerlingen die aan de voorrangsregels voldoen, is plaatsing direct en dus zonder loting. De aangemelde leerlingen die niet onder de voorrangsregels vallen, loten dan om de overige plaatsen.

Wanneer is er nieuws over jouw plaatsing?
• Op woensdag 22 maart 2023 tussen 13.00 en 15.00 uur belt iemand van de school van je eerste keuze op naar jouw ouder(s)/verzorger(s) om te vertellen op welke school je geplaatst bent als het een andere school is geworden dan je eerste keuze. Ook ouder(s)/verzorger(s) van nog niet geplaatste leerlingen worden gebeld. Als blijkt dat er geen plaats is op een van jouw top 7-scholen, dan krijgen je ouder(s)/verzorger(s) te horen op welke andere scholen nog wél plaats is. Uit die scholen moet je dan kiezen en je moet je zelf aanmelden op de school die dan jouw voorkeur heeft.
• Woensdag 22 maart 2023– na 15.00 uur - vermeldt de website van iedere school welke leerlingen geplaatst zijn in de brugklas. Voor jouw vermelding wordt aan je ouder(s)/verzorger(s) toestemming gevraagd via het aanmeldformulier.

Je bent uitgeloot voor je school van eerste keuze. Wat nu?
Natuurlijk hopen we dat de school van je eerste keuze jou kan plaatsen. Word je echter uitgeloot voor deze school, dan volgt een loting voor de volgende school in je top 7. Dat gebeurt onder toezicht van een notaris en gaat zo:
• Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze, worden aan de hand van hun 2e keuze per school ingedeeld. Als die school genoeg plaatsen heeft, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er opnieuw geloot.
• De leerlingen die ook worden uitgeloot bij de school van hun 2e keuze, worden opnieuw per school ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij scholen die genoeg plaatsen hebben, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er geloot voor de 3e schoolkeuze.
• Dit gaat zo door tot alle leerlingen geplaatst zijn. Uitgangspunt van deze loting is dat de top 7 het mogelijk moet maken alle leerlingen snel te plaatsen.

Tegen de uitkomst van de loting kan bezwaar gemaakt worden bij een onafhankelijke externe klachtencommissie via bezwaarlotingzk@gmail.com

Heroverweging van jouw vo-plaatsing
Nadat je op een vo-school geplaatst bent, komt de uitslag van jouw eindtoets bij jouw basisschool binnen. Deze uitslag kan invloed hebben op het eerdere schooladvies van de basisschool. Het kan zinvol zijn om na te gaan of het verstandig is jouw schooladvies aan te passen.

Besluit jouw basisschool een hoger eindadvies af te geven voor jouw plaatsing in het voortgezet onderwijs, dan moeten je ouder(s)/verzorger(s) met een gewaarmerkt documentm van de basisschool naar de vo-school gaan waarop je inmiddels bent geplaatst. Die vo-school gaat dan kijken wat er mogelijk is op jouw niveau en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met je voorkeur. Daarover krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s)m tussen 30 mei en 5 juni 2023 bericht.

Top